Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Könyvtára

MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI ÉS FINNUGOR INTÉZET KÖNYVTÁRA

MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI ÉS FINNUGOR INTÉZET KÖNYVTÁRA

Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A II. em. 243.
​​​​​​Telefon: 411 6500 / 5160
Honlap: konyvtar.btk.elte.hu/magyar-finnugor-konyvtar
Email: nyelveszkonyvtar@btk.elte.hu
Katalógus: opac.elte.hu

NYITVATARTÁS
2023/2024-ES TANÉV II. (TAVASZI) FÉLÉV

HÉTFŐ: 9:00-16:00
KEDD: 9:00-16:00
SZERDA: 9:00-16:00
CSÜTÖRTÖK: 9:00-16:00
PÉNTEK: 9:00-14:00

Az intézeti könyvtár könyvgyűjteménye két szolgáltató helyen működik:

  • a Magyar nyelvtudományi gyűjtemény, az intézet három tanszékével együtt az egyetemi kampusz 4/A épületében
  • a Finnugor gyűjtemény pedig, a Finnugor Tanszékkel együtt a 4/I épületben​​​​​

NÉHÁNY SZÓBAN A KÖNYVTÁRRÓL

Az intézeti könyvtár a kari könyvtári hálózat része, az Egyetemi Könyvtári Szolgálat keretei közt létezik. 
Összesített állománya megközelítően 75 ezer könyvtári tételt tartalmaz. Szakkönyv- és folyóiratgyűjteménye mellett az intézeti könyvtár őrzi az intézetben korábban megvédett (még nem elektronikusan benyújtott) szakdolgozatok és doktori disszertációk nyomtatott példányait. Könyvállományának bővítésében fontos szerepet játszanak a szerzői és partnerintézményi adományozások, esetenként könyvhagyatékok. Sok figyelemmel, tárgyszeretettel összegyűjtött értékes könyvanyagát a felhasználók széles köre számára igyekszünk hozzáférhetővé tenni. 

Magyar nyelvtudományi gyűjtemény
A gyűjtemény az eredetileg a magyar nyelvészet oktatását egyetemünkön régóta ellátó tanszék tanári kézikönyvtárából alakult idővel komoly felsőoktatási szakkönyvtárrá. A könyvtár a tanszékcsoporttá, majd intézetté alakuló szervezeti egység könyvtáraként, a korábban önálló tanszékek könyvgyűjteményeit is kezelésébe vonva működik tovább, a hallgatók és a kutatók tág körének igényeit szolgálva ki.

Állománya mintegy 45 ezer kötetet számlál. Lehetőségeihez mérten teljes körűen, kutatási szinten törekszik gyűjteni a nyelvészet mindegyik ágához tartozó, magyar nyelvre vonatkozó magyar nyelvű szakirodalmat. Idegen nyelvű szakirodalmat válogatottabb módon, lehetőségeinek függvényében szerez be. A forrásirodalom, azaz a lehetséges nyelvészeti elemzések tárgyát képező források (történeti források, magyar szépirodalom, név- és okmánytárak), szótárak és kézikönyvek, akárcsak a társtudományok, illetve a segédtudományok szakkönyvei, illetve kézikönyvei, oktatási, illetve alapszinten állnak az olvasók rendelkezésére. Muzeális értékű régi szótári és nyelvtani anyagát, valamint a hagyományos magyar nyelvészeti szakirodalmat tekintve a könyvtár a hasonló típusú intézmények között egyedülálló gyűjteménnyel rendelkezik, állománya a II. világháború előtti hagyományos magyar nyelvészeti szakirodalom vonatkozásában unikálisnak mondható.

Szolgáltatásai: helyben használat (nyitvatartási időben), kölcsönzés (korlátozott módon), wifi (egyetemi hálózaton), számítógép-használat (korlátozott módon). 

Finnugor gyűjtemény
Állománya megközelítően 30 ezer kötet. A finnugor gyűjtemény elsődleges célja a finnugrisztikai vonatkozású oktató- és kutatómunka segítése. Gyűjtőköre: a finnugor (uráli) történeti és leíró nyelvészet, a finnugor (uráli) népek történelme, irodalma, műveltsége, kultúrtörténete, néprajza, őstörténete magyar és az illető uráli népek nyelvén, illetve egyéb nyelveken, valamint a magyar és az általános nyelvészet finnugor (uráli) vonatkozásokat tartalmazó anyaga könyvek és folyóiratok formájában; a legfontosabb külföldön megjelenő fenti tárgykörű munkák; az oktatáshoz és kutatáshoz szükséges hazai és külföldi kézikönyvek, segédkönyvek; a rokon tudományok összefoglaló jellegű munkái. 

Szolgáltatásai: helyben használat (nyitvatartási időben), kölcsönzés (korlátozott módon), wifi (egyetemi hálózaton). 

Az intézeti könyvtár történetéről bővebben:
Faga-Nagy Mária – Jakab Katalin – Kiss Gabriella: Az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Könyvtárának Magyar nyelvtudományi gyűjteménye, a Nyelvészkönyvtár (Magyar Nyelv 2016: 236–241., https://doi.org/10.18349/MagyarNyelv.2016.2.236)


SZOLGÁLTATÁSOK

VEZETÉS ÉS MUNKATÁRSAK

VEZETÉS

Dániel Szonja könyvtárvezető
Telefon/Mellék: 5031
Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 6–8.
Szoba: fszt. 18.
E-mail: daniel.szonja@btk.elte.hu

MUNKATÁRSAK

Wendl Dávid könyvtáros
Telefon/Mellék: 5160
Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Szoba: II. em. 243.
E-mail: wendl.david@btk.elte.hu

Zádori Zsófia könyvtáros
Telefon/Mellék: 5160
Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Szoba: II. em. 243.
E-mail: zadori.zsofia@btk.elte.hu


A könyvtár új könyvei

2024 (január-február-március)

2023 (január-december)

2022 (szeptember, október, november)